Tidnings AB Marieberg fullföljer det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Readly International AB (publ) och blir därmed ägare av 65,8 procent av aktierna

Den 5 december 2022 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg1 ("Bonnier News" eller "Budgivaren"), ett av Bonnier News Group AB2 helägt dotterbolag ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier i Readly till Bonnier News ("Erbjudandet"). Den 26 januari 2023 höjde Bonnier News vederlaget i Erbjudandet från 12 kronor till 14,40 kronor kontant per aktie. Den 1 februari 2023, meddelade Bonnier News att samtliga nödvändiga godkännanden från myndigheter erhållits, och den 22 februari 2023 meddelades att vederlaget inte skulle höjas ytterligare i Erbjudandet. Bonnier News har nu beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå och fullfölja Erbjudandet, samt beslutat att förlänga acceptperioden för Erbjudandet en sista gång till den 23 mars 2023 för att ge återstående aktieägare i Readly tid att acceptera Erbjudandet.

Tidnings AB Marieberg fullföljer det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Readly International AB (publ) och blir därmed ägare av 65,8 procent av aktierna
Foto: Readly

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden (som avslutades den  7mars 2023) uppgår till totalt 24 949 607 aktier i Readly, motsvarande cirka 65,8 procent  av aktiekapitalet och rösterna i Readly.

Som framgår av pressmeddelandet för Erbjudandet och den erbjudandehandling som  offentliggjordes den 7 december 2022 ("Erbjudandehandlingen"), är Erbjudandets  fullföljande villkorat av bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att  Bonnier News blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Readly (efter full utspädning). Bonnier News har i Erbjudandet förbehållit sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett eller flera av villkoren som framgår av  pressmeddelandet för Erbjudandet och Erbjudandehandlingen, inklusive, med hänsyn till  villkoret om acceptnivå, att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptnivå. Bonnier News har nu beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå. Följaktligen, då samtliga övriga villkor för  Erbjudandets fullföljande har uppfyllts, förklaras Erbjudandet ovillkorat och Bonnier News  kommer således att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet.  Utbetalning av vederlag för de aktier som lämnats in i Erbjudandet fram till och med den  7 mars 2023 beräknas kunna påbörjas omkring den 13 mars 2023.

Anders Eriksson, verkställande direktör och koncernchef för Bonnier News Group AB,  kommenterar:

”Vårt slutliga erbjudande om 14,40 kronor per aktie i Readly har sedan tidigare stöd från  såväl Readlys största aktieägare som den oberoende budkommittén i Readly. För att  skapa en långsiktigt växande och lönsam affär inom digitala magasintjänster krävs  fortsatt hög aktivitet inom marknadsföring och därmed stora investeringar samt en  kombination av eget innehåll och innehåll från förlagspartners. Vi bedömer därmed att  Readly som bolag skulle må bättre i en privatägd miljö där Bonnier News kan bidra med innehåll, marknadsföring och distribution samt fortsatta investeringar i plattformen.  Samtidigt bedömer vi att Bonnier News i en roll som majoritetsägare i Readly kan  genomföra förändringar som är rätt för bolagets framtid. Vi har därför beslutat att  fullfölja erbjudandet och bli ägare till motsvarande 65,8 procent av aktierna. För att ge  tid åt de kvarstående aktieägarna i Readly att lämna in sina aktier har vi beslutat om en  sista förlängning av acceptperioden till och med den 23 mars 2023 och det kommer därefter inte längre vara möjligt att acceptera Erbjudandet.”

För att ge de återstående aktieägarna i Readly som ännu inte lämnat in sina aktier tid att  acceptera Erbjudandet, har styrelsen i Bonnier News beslutat att förlänga acceptperioden  till och med den 23 mars 2023 kl. 15.00 (CET). Utbetalning av vederlag för aktier som  lämnas in i Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas kunna påbörjas  omkring den 29 mars 2023. Bonnier News kommer inte att förlänga acceptperioden för  Erbjudandet ytterligare.

Såsom framgår av pressmeddelandet för Erbjudandet samt av Erbjudandehandlingen, har  Bonnier News ingått avtal med Cafeyn Group3 ("Cafeyn"), med avsikten att Cafeyn ska bli ägare av Readlys icke-nordiska verksamheter, villkorat av att Erbjudandet fullföljs. Även  om Bonnier News nu beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå och fullfölja Erbjudandet  vid en lägre acceptnivå, kommer Bonnier News fortsatt arbeta mot att genomföra  överlåtelsen av de icke-nordiska verksamheterna till Cafeyn. Överföringen av de icke nordiska verksamheterna kommer att ske när och på det sätt Bonnier News finner lämpligt  mot bakgrund av de framtida ägarförhållandena i Readly och den information som kommer  att göras tillgänglig för Bonnier News efter det fullföljda Erbjudandet. Det är parternas  gemensamma ambition och målsättning att överlåtelsen genomförs så snart som möjligt  och beroende på omständigheterna kan parterna även komma att söka uppnå det avsedda  avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna på annat sätt, vilket exempelvis kan  innebära att Cafeyn kan komma att förvärva upp till 100 procent av Bonnier News aktiepost  i Readly, samt om så sker, att avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna i stället sker genom en omvänd överlåtelse.

Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde, eller på annat sätt kontrollerade, varken  Bonnier News eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter några aktier i  Readly eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Readlys  aktie, och varken Bonnier News eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter  har förvärvat några aktier i Readly eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Readlys aktie utanför Erbjudandet. Bonnier News kan komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Readly på annat sätt än genom Erbjudandet  under den förlängda acceptperioden. Information om sådana förvärv av aktier, eller  åtgärder för att förvärva aktier, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga regler.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet,  eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte någon rätt att återkalla sina accepter.

Bonnier News fortsätter att sträva efter att uppnå ett ägande om mer än 90 procent i Readly  och avser därefter initiera tvångsinlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen  (2005:551) avseende de återstående aktierna i Readly, samt verka för att aktierna i Readly  avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Information om Erbjudandet:

För mer information om Erbjudandet, hänvisas till Bonnier News hemsida för Erbjudandet  (www.offer-to-read.com).

Kontaktpersoner:

Elsa Falk, Kommunikationschef, Bonnier News
Tel: +46 70 600 74 94, E-post: elsa.falk@bonniernews.se

Adam Makkonen, Fogel & Partners
Tel: +46 70 316 63 75, E-post: bonniernews@fogelpartners.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller  förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2023, kl. 07.30

1 Tidnings AB Marieberg är ett svenskt privat aktiebolag, organisationsnummer 556002-8796, med säte i Stockholm och  registrerad adress c/o Bonnier News AB, 105 15 Stockholm, Sverige.  

2 Bonnier News Group AB är ett svenskt privat aktiebolag, organisationsnummer 559174-2688, med säte i Stockholm och  registrerad adress Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm, Sverige.

3 Cafeyn Group, är ett franskt société par actions simplifiées med organisationsnummer 888 788 726, med säte i Paris och  med registrerad adress 26 rue Laffitte, 75009 Paris, Frankrike.