Hållbarhetsstrategi

Bonnier News hållbarhetsstrategi utgår från fyra fokusområden, vart och ett kopplade till FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Inom ramen för våra fokusområden sker initiativ på många olika håll runt om i våra verksamheter.

Yttrandefrihet – försvar av det fria ordet

Våra kärnvärden och vår identitet bygger på det fria ordet. Vi står som försvarare av den oberoende journalistiken och våra verksamheter bidrar till ett inkluderande samhälle där fler kan vara delaktiga. Vårt största hållbarhetsavtryck gör vi genom vår journalistik där våra redaktionella organisationer bevakar och engagerar sig i yttrandefrihets- och andra hållbarhetsrelaterade frågor.

Affärsetik – hållbarhet integrerad i affären

Bonnier News eftersträvar en hållbar lönsamhet som långsiktigt säkrar utgivningen av vår oberoende journalistik. Affärsetik och affärsmässighet är centrala faktorer i allt vi gör. Vi skapar hållbara relationer med kunder och läsare och ställer krav på uppförandekoder hos våra leverantörer och samarbetspartners.

Jämställdhet & inkludering – hela organisationens ansvar

Vi vill skapa ett öppet klimat på våra arbetsplatser och ser jämställdhet, mångfald och inkludering som nyckelfaktorer för att nå framgång. Vi strävar efter att hitta talangfulla medarbetare som vidgar våra perspektiv och hjälper oss att bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Miljö – vi minskar löpande klimatavtrycket

Vi möjliggör klok och effektiv användning av alla våra resurser och vi följer naturligtvis relevant arbetsmiljö- och miljölagstiftning. Vår direkta miljöpåverkan är begränsad och varierar givet vår breda verksamhet. Baserat på vad som är materiellt i respektive verksamhet, ska vi arbeta för att minska vår direkta påverkan i värdekedjan.

Utvalda FN-mål

Världen står inför betydande utmaningar kopplade till klimatförändringar, hälsa och jämlikhet, där FN:s 17 Globala Mål visar vägen mot ett mer hållbart samhälle. På Bonnier News är hållbarhetsfrågorna centrala på många olika sätt – men vårt viktigaste avtryck gör vi genom vår journalistik. Vi har ändå valt ut fem FN-mål som vi arbetar lite extra mot. På länkarna nedan kan du läsa mer om respektive mål.

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling

Så jobbar vi med miljöfrågor

Medieföretags påverkan på miljön är begränsad, vår största klimatpåverkan sker i de flesta fall inom tidningsproduktionens tryck- och distributionsverksamheter.

• Inom tryckeriverksamheten använder vi i allt högre grad leverantörer som aktivt arbetar med att minimera materialåtgång och miljöpåverkan.

• Våra distributionstransporter ska vara fossilfria till 2025.

• Våra pool-, tjänste- och förmånsbilar ska elektrifieras senast 2023.

• Vi gör årligen beräkningar av vårt klimatavtryck för att kunna följa hur vi reducerar det.

Vi sätter forskningsbaserade klimatmål

• Bonnier News är anslutna till Science Based Targets initiative (SBTi). Vi har därmed åtagit oss att sätta våra hållbarhetsmål enligt vetenskapliga kriterier och i linje med Parisavtalet i strävan att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

• Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan UN Global Compact, World Resource Institute (WRI), WWF och Carbon Disclosure Project (CDP) som syftar till att ge företag vägledning i att sätta klimatmål i linje med vad vetenskapen anser krävs för att klara målsättningarna i Paris-avtalet.

• Kraven från SBTi inkluderar att utsläpp av växthusgaser måste halveras till 2030 – och minska till netto noll senast 2050.

Läs mer om Science Based Targets.

Kontaktpersoner

No items found.