Årsberättelse Bonnier News 2022

Bonnier News levererar ett starkt år 2022, trots ett osäkert världsläge och turbulenta förhållanden på marknaden. Omsättningen uppgår till 9.7 miljarder SEK (jmf 2021, 8.5 miljarder SEK), där ökningen drivs av förvärv och underliggande tillväxt. Året präglas av en stark tillväxt inom digitala prenumerationer och en återhämtning av event- och utbildningsaffären efter pandemidrabbade år, i kombination med en bibehållen annonsförsäljning och en fortsatt stor efterfrågan på våra printprodukter. EBITA uppgår till 884 MSEK (jmf 2021, 988 MSEK), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 9 procent.

Årsberättelse Bonnier News 2022

Totala läsarintäkterna bibehålls på fjolårets nivåer, drivet av en fortsatt stark utveckling i den digitala prenumerationsaffären som växer jämförbart med 16 procent. Detta kompenserar för volymtapp i printprenumerationer och lösnummer. Även annonsaffären fortsätter prestera relativt starkt, särskilt inom branscher som var hårt drabbade under pandemin. Trots det osäkra makroekonomiska läget, som påverkar annonsmarknaden, framför allt under senare delen av året, bibehålls de totala jämförbara annonsintäkterna på fjolårets nivåer. Detta är drivet av en fortsatt tillväxt digitalt och ett måttligt tapp i print. Event och utbildningsverksamheten presterar starkt under året, fler fysiska event och utbildningar har kunnat anordnas och intäkterna växer jämförbart med 29 procent.

Under 2022 stärks samarbetet mellan läsaraffären och annonsaffären i Sverige genom bildandet av en gemensam organisation för de kommersiella verksamheterna. Den gemensamma organisationen bygger vidare på den operativa modell som sattes för läsaraffären i fjol och består av tvärfunktionella team som samarbetar inom Bonnier News, med målet att öka kunskapsdelningen och effektivisera arbetssättet inom organisationen. I samband med förändringen möjliggörs även ett ökat samarbete mellan den kommersiella avdelningen och techorganisationen.

Kostnaderna inom tryck och distribution ökar med två procent, vilket framför allt drivs av extrema prishöjningar på papper och material. Kostnadsökningar till följd av högre priser motverkas av fortsatta effektiviseringar i distributionsleden, ökad försäljning av paketleveranser i tidningsdistributionen och minskade tryckta upplagor.

I mars slutförs affären och partnerskapet med Gota Media. I maj förvärvas Bonnier Publications från Bonnier Group och blir ett eget affärsområde under Bonnier News. Ambitionen är att stärka Bonnier News magasinsverksamhet, öka den digitala utvecklingstakten för magasintitlar samt skapa synergier inom gruppen. I juni utökas nätverksaffären genom förvärvet av Chefsnätverket Close, Sveriges största chefsnätverksbolag. Close är ett starkt komplement till den existerande event- och utbildningsaffären inom Bonnier News Business och har, som en del av Bonnier News, stor potential att växa såväl i Sverige som internationellt. I november genomförs sammanslagningen av distributionsbolagen Dooris och Early Bird, med ambitionen att gemensamt utveckla hållbara distributionslösningar och ta en ännu starkare position på marknaden inom paketleveranser. Verksamheten kommer drivas under varumärket Early Bird och Bonnier News ägarandel i den nya konstellationen utgör 34 procent, samt ytterligare delägarskap via Premo och Gota Media.