Allmänna villkor för deltagande i utbildningar

Dessa Allmänna villkor gäller för deltagande i utbildningar (”Villkoren”) som arrangeras under ett antal olika varumärken som ingår i mediekoncernen Bonnier News eller som tillhör bolag som vihar ett samarbete med. Villkoren gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917 (”Bonnier News”, “vi” eller “oss”).

Övriga villkor:

Allmänna villkor

Villkor konferenser

Villkor utbildningar

Villkor för medlemskap i affärsnätverk

General terms and conditions

Terms and conditions conferences

Terms and conditions education

Utbildningarna arrangeras under följande varumärken:

‍Byggindustrin, Fastighetsnytt,Resumé, Aktuell Hållbarhet, Dagens Medicin, Dagens Industri, DagensSamhälle, Market och Dagligvarunytt, Pensioner & Förmåner,Energimarknaden, Fond & Bank, Risk & Försäkring,Läkemedelsmarknaden, Digital hälsa och Breakit

Genom att kunden registrerarsig för en utbildning bekräftar kunden att hen läst, förstått och godtarbundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Bonnier Newspersonuppgiftspolicy.

Åtagande och syftet med utbildningen

Utbildningarna tillhandahålls kunden i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på dennes yrkesprofession. Utbildningarna syftar till att tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.

Utbildningens ämne, tidpunkt, plats m m

Vid kundens registrering sker ett val av vilken utbildning kunden väljer att delta vid. Utbildningen kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På utbildningens hemsida finns aktuella uppgifter om utbildningens ämnen, kursledare, tidpunkter för utbildningen, platsen där den hålls m.m. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.

Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas med betalkort eller mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. Bonnier News tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura.

Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag.

Avbokning och överlåtelse

Vid avbokning fram till 30 dagar före kursstart återbetalas hela deltagaravgiften. Exempel: Om kursdatumet är den 30 september är sista dag för kostnadsfri avbokning den 31 augusti.

29-1 dagar innan kursstart går det att överlåta kursplatsen till annan person i samma organisation eller boka om till ett annat kurstillfälle eller annan kurs som arrangeras av samma varumärke. Vid ombokning till ett annat kurstillfälle eller annan kurs (med samma deltagaravgift) faktureras en ombokningsavgift på 20 procent av deltagaravgiften. Ombokning till ett annat kurstillfälle eller annan kurs kan ske max 1 gång per kursanmälan.

Eventuell avbokning eller ombokning ska alltid ske skriftligt till det varumärke som arrangerar utbildningen (se kontaktuppgifter nedan). Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse.

Vid överlåtelse av kursplats till annan person i samma organisation skall även denne för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

Vi har rätt att ställa in en kurs fram till och med 7 dagar innan kursstart vid för få anmälningar varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Behandling av personuppgifter

I samband med att kunden anmäler sig till en utbildning kommer vi samla in personuppgifter tillhörande kunden, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, m.m.. Läs mer om hur deltagares personuppgifter behandlas i Bonnier News personuppgiftspolicy.

Cookies

Avseende Bonnier News användning av cookies på utbildningens hemsida hänvisas till Bonnier News cookiepolicy.

Force majeure

Vi har rätt att ställa in utbildningen för det fall genomförandet av utbildningen påverkas av omständighet som ligger utanför vår kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Vi har även rätt att ställa in utbildningen om vi på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av utbildningen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om utbildningen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i en annan utbildning för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av avgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Kontakt

Resumé, Aktuell hållbarhet och Dagens Medicin, Pensioner & Förmåner, Energimarknaden, Fond & Bank och Risk & Försäkring, Läkemedelsmarknaden, Digital hälsa

e-post: kundservice@bbm.bonnier.se, telefon: 08-409 320 10 

Dagens Samhälle

e-post: kundservice@dagenssamhalle.se, telefon: 08-409 320 04 

Dagens Industri

e-post: kundservice@di.se, telefon: 08-573 651 00 

Byggindustrin

e-post: kundservice@byggindustrin.se, telefon: 08-409 320 12 

Fastighetsnytt

e-post: kundservice@fastighetsnytt.se, telefon: 08-409 320 02

Market

e-post: kundservice@market.se, telefon: 08-409 320 15 

Dagligvarunytt

e-post: kundservice@dagligvarunytt.se, telefon: 08-409 320 01 

Publicerad:

2023-02-01