Allmänna villkor för medlemskap i affärsnätverk

Dessa villkor (”Villkor”) gäller för medlemskap i de nätverk eller program (”Nätverk”) som vid var tid erbjuds inom mediekoncernen Bonnier News. Villkoren gäller mellan dig och Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917, (“Bonnier News”, “vi”, “oss”). Det Nätverk som ditt medlemskap gäller framgår i samband med att du registrerar dig som medlem i Nätverket.

Genom att registrera dig som medlem i ett Nätverk accepterar du dessa Villkor.

Övriga villkor:

Allmänna villkor

Villkor konferenser

Villkor utbildningar

Villkor för medlemskap i affärsnätverk

General terms and conditions

Terms and conditions conferences

Terms and conditions education

Om Nätverket

Nätverket erbjuds dig i egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på din yrkesprofession. Nätverket syftar till att tillhandahålla medlemmarna en plattform för professionell kunskapsöverföring och nätverkande inom den bransch, profession eller det särskilda ämne som Nätverket avser.

Antal nätverksträffar eller samtalsgrupper (”Träffar”) samt övriga medlemsförmåner framgår vid anmälan till Nätverket. Träffarna kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket medlemmen informeras om per angivna kontaktuppgifter inför respektive tillfälle.

Medlemskap och särskilda villkor

Medlemskapet gäller från tecknandet av medlemskapet till och med den sista Träffen (”Medlemsperiod”). Den Medlemsperiod som gäller för ditt medlemskap framgår i samband med registreringen av medlemskapet. Medlemskapet är bindande under Medlemsperioden och tecknas genom att skriftligen tacka ja till medlemskap i Nätverket.

Det åligger medlemmen att följa de regler för medlemskapet som Bonnier News skriftligen eller muntligen meddelar. Bonnier News har rätt att när som helst utesluta en medlem från Nätverket som agerar i strid med Villkoren eller meddelade regler eller som på annat sätt agerar på ett grovt olämpligt sätt. Vid uteslutning har medlemmen inte rätt till återbetalning av medlemsavgiften.

Följande särskilda villkor gäller för nedan angivna Nätverk NPS - Nätverket för pensionsspecialister och Pharma Network

Medlemskapet är att betrakta som en tillsvidareprenumeration som förnyas årsvis. Uppsägning av medlemskapet ska vara Bonnier News tillhanda senast trettio (30) dagar innan nästa Medlemsperiod börjar om inget annat skriftligt avtalats.

Di VD- och Entreprenörsnätverk (månadsabonnemang)Medlemskapet är att betrakta som en tillsvidareprenumeration som förnyas månadsvis. Uppsägning av medlemskapet ska vara Bonnier News tillhanda senast trettio (30) dagar innan nästa Medlemsperiod börjar om inget annat skriftligt avtalats.

Di Nätverk ExklusivSom ny medlem har du möjlighet att utvärdera de första 1-2 ordinarie Träffarna och om du inte är nöjd med utbytet i gruppen har du full återbetalningsgaranti på medlemsavgiften alternativt rätt till byte av grupp som passar dina behov bättre.

Som medlem i Di Nätverk Exklusiv kommer du att få besvara frågor om bl.a. din erfarenhet, roll och vilka utmaningar du har i din roll. Dessa uppgifter kommer att användas av oss för att skapa så bra grupper som möjligt och för att bättre förstå varje grupp och deras behov i syfte att skapa ett så bra innehåll till Träffarna som möjligt.

Medlemsavgift och betalning

Medlemsavgiften framgår vid tecknande av medlemskapet och betalas för Medlemsperioden i förskott mot faktura. Avgiften anges exklusive moms. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

Vid utebliven betalning äger Bonnier News rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Bonnier News äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

Force majeure

Bonnier News har rätt att ställa in en eller flera Träffar om genomförandet av Träffen påverkas av omständighet som ligger utanför Bonnier News kontroll, t.ex. strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling eller myndighets åtgärd. Bonnier News har även rätt att ställa in en eller flera Träffar om Bonnier News på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av Träffen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om en Träff ställs in enligt ovan erbjuds medlemmen erhålla återbetalning pro rata motsvarande den eller de inställda Träffarna. Ingen ytterligare ersättning utgår utöver detta.

Marknadsföring av Nätverket

I syfte att marknadsföra Nätverket kan Bonnier News informera om ditt medlemskap för andra relevanta personer som skulle kunna vara intresserade av att delta i Nätverket. Vid sådan marknadsföring informeras om din roll och namnet på det företag eller den organisation du arbetar på/i. Genom att godkänna Villkoren godkänner du också nämnda användning. Om du inte önskar delta i sådan marknadsföring med roll och företags-/organisationsnamn, vänligen meddela oss det via e-post/telefon som framgår under nedanstående avsnitt Kontakt.

Sekretess

Medlemmen är medveten om att medlemmar i Nätverket kan komma att delge varandra information som är av känslig och konfidentiell natur. Medlemmen åtar sig att inte avslöja sådan information som denne får del av till tredje part utan medgivande från den medlem som har delgett informationen.

Personuppgifter

Bonnier News är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som behandlas i samband med medlemskapet i Nätverket. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att och i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Nätverk till medlemmarna i enlighet med dessa Villkor samt för marknadsföring av Nätverk. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att Bonnier News ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag samt för att Bonnier News ska kunna tillvarata sina rättsliga intressen. Uppdragstagaren har inte rätt att begära att Personuppgifterna raderas i den mån behandlingen av dem är nödvändig för de uppräknade ändamålen. Läs mer om hur Bonnier News behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter i Bonnier News personuppgiftspolicy. Se särskilt om Nätverkets behandling under avsnittet ”Nätverk”. Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till Bonnier News dataskyddsombud via dataskydd@bonniernews.se. För information om cookies se vår cookiepolicy.

Villkorsändringar

Bonnier News har rätt att ensidigt göra ändringar i Villkoren. Om en ändring är av väsentlig betydelse för medlemmarna kommer de informeras i god tid innan ändringen träder ikraft.

Tvister och lagval

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist med anledning av Villkoren ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

Kontakt

Om du har frågor rörande dessa Villkor eller ditt medlemskap kan du kontakta oss på:e-post: natverk@di.se, telefon (växel): 08-573 650 00 

Dessa Villkor uppdaterades senast:

2023-02-01