Allmänna villkor för våra branschtitlar

Här hittar du Bonnier Business Medias allmänna villkor.

Övriga villkor:

Allmänna villkor

Villkor konferenser

Villkor utbildningar

Villkor för medlemskap i affärsnätverk

General terms and conditions

Terms and conditions conferences

Terms and conditions education

1. Bakgrund

1.1 Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för din prenumeration, eller ditt köp av produkter kopplade till, de titlar som ges ut av bolagen Bonnier Business Media Sweden AB och Fastighetsnytt Förlags AB (tillsammans “Tidningsbolagen”).

Villkoren gäller mellan dig (“du”, “kunden”) och Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, (“Bonnier News”, “vi” eller “oss”). Prenumerationen tillhandahålls av Bonnier News på uppdrag av respektive Tidningsbolag. Respektive tidningsbolag är tillståndshavare och utgivare av titlarna och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras i dessa. Tidningsbolagen ger exempelvis ut följande titlar:

Bonnier Business Media Sweden AB

(org.nr 556468-8892): Dagens Medicin, Digital Hälsa, Läkemedelsmarknaden, Fond & Bank, Risk & Försäkring, Pensioner & Förmåner, Energimarknaden, Aktuell hållbarhet, Resumé, Dagens Media, Dagens Samhälle, Market och Dagligvarunytt.

Fastighetsnytt Förlags AB

(org.nr 556326-8837): Byggindustrin och Fastighetsnytt 

Villkoren gäller när du tar del av någon av ovan titlar eller därmed relaterad tjänst, antingen i pappersform, via dess webbplats eller  portal, genom digital applikation samt vid enstaka köp av t.ex. rapporter och böcker (“Tjänsterna”, “Tjänst”). Det närmare innehållet i Tjänsterna vid var tidpunkt framgår på respektive titels webbplats.

Vid sidan av dessa Villkor kan det finnas villkor som reglerar andra förhållanden för de olika titlarna. Exempelvis gäller andra villkor för deltagande vid konferenser, utbildningar eller nätverk.

1.2 Samtliga prenumerationer som regleras av dessa Villkor är tillsvidareprenumerationer som förnyas årsvis. Uppsägning av avtal eller prenumeration ska vara oss tillhanda senast 30 dagar innan nästa avtalsperiod om inget annat skriftligt avtalats. Kostnadsfri provprenumeration är inte en bunden tillsvidareprenumeration om inte annat avtalats.

1.3 Kunden har uttryckt intresse av Tjänsten och får genom detta avtal tillgång till Tjänsten.

1.4 Bonnier News (eller Tidningsbolaget) kan ändra och omstrukturera Innehållet i Tjänsterna. Inget ansvar kan göras gällande mot Bonnier News (eller Tidningsbolaget) för sådana åtgärder. I de fall Kunden i annat än ringa omfattning påverkas av sådana ändringar ska Bonnier News informera Kunden därom så snart det kan ske.

1.5 Mot denna bakgrund har parterna kommit överens om följande villkor för tillhandahållande och användning av beställda tjänster

2 Definitioner

2.1 I detta avtal ska nedanstående termer ha följande betydelse.

”Abonnemangstjänster” betyder tjänster som Kunden löpande prenumererar på.

”Avgiftsfri information” betyder information på portalen som en användare kan använda utan att särskild avgift utgår.”Avtalet” betyder dessa Villkor inklusive Beställning och eventuella bilagor.

”Beställning” betyder det formulär som Kunden fyller i när avtal ska ingås med Bonnier News avseende Tjänsterna.

”Engångsbeställning” avser köp av bok, rapport eller liknande.

”Innehållet” betyder det innehåll som från tid till annan tillhandahålls genom beställda Tjänster.

”Intranätsabonnemang” betyder direktleverans till kundens interna nätverk av Innehållet.

”Licens” innebär rätt för en (1) användare hos Kunden att få tillgång till Tjänsten, gäller digitala Abonnemangstjänster.

3 Upplåtelse

3.1 Bonnier News upplåter och Kunden erhåller härigenom en icke-exklusiv rätt att få tillgång till Tjänsten.

3.2 Innehållet är skyddat av upphovsrätt som ägs av Bonnier News, Tidningsbolaget eller annan rättighetshavare. Kundens rätt att förfoga över Innehållet är begränsat till rätt att i sin näringsverksamhet och för eget internt bruk nyttja Innehållet enligt nedan. Innehållet får användas av en (1) användare/licenstagare, avser digitala Abonnemangstjänster.

3.3 Kundens rätt att förfoga över Innehållet är begränsat till vad som angivits i punkten 3.2. Kunden har inte rätt att vidaredistribuera eller på annat sätt förfoga över Innehållet t ex genom att göra elektroniska kopior, överföra Innehållet via brev, e-post, digital överföring, fax eller annat kommunikationsmedel eller visa Innehållet för annan såvida inte annat överenskommits. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Innehållet tillkommer och förblir till fullo vår egendom.

3.4 Kunden har inte rätt, utan överenskommelse med Bonnier News, att lägga Innehållet på publik hemsida. Om Kunden önskar lägga Innehållet på Kundens interna intranät ska särskild överenskommelse, Intranätsabonnemang, träffas med Bonnier News.

3.5 Om Kunden önskar länka till Innehåll som finns hos Bonnier News (eller Tidningsbolagen) ska särskild överenskommelse träffas med Bonnier News.

4 Ansvarsbegränsning

4.1 Bonnier News tillhandahåller Innehållet i befintligt skick och ansvarar inte för eventuella fel eller brister i Innehållet.

4.2 Kunden ska ha fullständigt och exklusivt ansvar för alla sina aktiviteter rörande Innehållet och Bonnier News ansvarar inte på något sätt för skador eller kostnader som uppkommer i samband med Kundens förfogande över Innehållet.

4.3 Båda parters ansvar för skada enligt Avtalet, är begränsat till direkta förluster och eventuellt skadeståndsansvar omfattar inte ersättning för utebliven vinst eller andra indirekta skador eller förluster. Bonnier News skadeståndsansvar är alltid begränsat till den avgift som ska utgå för den aktuella Tjänsten under den aktuella avtalsperioden. Dessa ansvarsbegränsningar gäller inte då part orsakat skadan genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande eller då Kunden gjort intrång i upphovsrätten till Innehållet.

5 Lösenord mm.

5.1 Kunden är ansvarig för att Tjänsterna inte brukas i strid med Avtalet och att all användning av lösenord och användaridentitet sker enligt Avtalet. Lösenord och användaridentitet får inte heller lämnas vidare till annan.

6 Leverans

6.1 Leverans av Tjänsterna enligt Avtalet kan ske på följande sätt;1) digitala leveranser och applikationer (via t ex e-post eller webbplatser), via smartphones eller läsplattor, leveranser direkt till kunders intranät eller motsvarande, 2) och andra leveranser såsom tryckta tidningar, böcker, rapporter och även seminiarieverksamhet eller motsvarande.

7 Avgifter och betalningsvillkor

7.1 Avgift utgår enligt vid var tid gällande prislista eller i enlighet med parternas särskilda överenskommelse.

7.2 Avgiften betalas i förskott, såvida inte parterna har överenskommit om annat skriftligen. Avgifterna är angivna exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och avgifter. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum, därefter utgår dröjsmålsränta med av Riksbanken vid varje tidpunkt fastställd referensränta plus 8 procentenheter till dess full betalning erlagts.

7.3 Avtal förnyas med 12 månaders abonnemangsperiod, om inte annat har överenskommits mellan parterna. Om inte särskild överenskommelse gäller mellan parterna så kommer vid var tid gällande prislista att gälla vid förnyelse av Avtalet.

8 Avtalstid och upphörande

8.1 Avtalet träder ikraft vid avtalets ingående eller enligt annan överenskommelse enligt Beställningen och löper enligt aktuell avtalsperiod enligt Beställningen. Av Avtalet framgår gällande avtalsperiod och datum för Avtalets ikraftträdande. Uppsägning ska ske skriftligen.

8.2 Dessa Allmänna villkor gäller även om Kunden under avtalstiden köper/avropar nya Tjänster.

8.3 Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte inom 20 dagar vidtar rättelse efter skriftlig anmaning från den första parten; eller den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, blir föremål för exekutiva åtgärder, inställer sina betalningar, blir föremål för ansökan om företagskonstruktion, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd; eller för det fall en force majeure situation enligt punkten 9 nedan består under längre tid än tre månader.

8.4 För det fall Kunden nyttjar Tjänsten i strid med Avtalet har Bonnier News rätt att omedelbart avstänga Kundens (åtkomst) användning av Tjänsten eller med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

9 Force Majeure

9.1 Om uppfyllandet av något av parternas åtaganden enligt Avtalet hindras eller fördröjs på grund av krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapphet på transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller av annan orsak som ligger utanför ifrågavarande parts kontroll, ska nämnda part vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att parten inom skälig tid informerar motparten om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

10 Kontaktpersoner

10.1 Kunden ska utse kontaktperson, vilket framgår av Avtalet. Byte av kontaktperson ska skriftligen meddelas Bonnier News.

11 Tillämplig lag

11.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

11.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av skiljemän enligt gällande svensk lag om skiljeförfarande vid tidpunkten för förfarandets påkallande. För obetalda och förfallna fordringar avseende avgifter för Tjänsten eller tvister där tvisteföremålets storlek uppenbarligen inte överstiger 200.000 kronor ska Bonnier News eller Kunden ha rätt att väcka talan vid allmän domstol eller hos kronofogdemyndigheten.

12 Överlåtelse

12.1 Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter i detta Avtal utan Bonnier News skriftliga medgivande.

13 Övrigt

13.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig eller inte kunna genomföras ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt med mindre än att ogiltigheten i väsentlig mån påverkar parternas utbyte av eller prestation enligt Avtalet.

13.2 Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör om inte andra skriftliga överenskommelser gjorts. Alla muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

14 Personuppgifter

14.1 Bonnier News är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av detta avtal. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bonnier News vid var tid gällande personuppgiftspolicy som finns beskriven i sin helhet på https://privacy.bonniernews.se/personuppgiftspolicy-affars-och-branchpress samt https://privacy.bonniernews.se/cookiepolicy

Villkoren är senast uppdaterade:

2023-05-15