Allmänna villkor för deltagande i utbildningar

Tillämpning
Dessa Allmänna villkor för deltagande i utbildningar (”Villkoren”) tillämpas av ett antal bolag som ingår i affärsområdet Bonnier News och som arrangerar utbildningar. Villkoren gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och det bolag som arrangerar den utbildning som kunden registrerat sig för (”Arrangören”).

Övriga villkor:
Allmänna villkor
Villkor konferenser
Villkor utbildningar
Villkor för medlemskap i affärsnätverk
General terms and conditions
Terms and conditions conferences
Terms and conditions education

Följande bolag tillämpar dessa Villkor:

Dagens Industri Aktiebolag
 (org nr: 556221-8494).
Bonnier Business Media Sweden AB (org nr: 556468-8892) där ett flertal varumärken ingår som arrangerar utbildningar, såsom Resumé, Aktuell hållbarhet, Dagens Medicin.
Fastighetsnytt Förlags AB (org nr: 556326-8837) där varumärket Tidningen Byggindustrin ingår som arrangerar utbildningar.
Dagens Samhälle AB (org.nr 556176-4613).
Hakon Media AB (org,nr 556923-9519) där varumärkena Market och Dagligvarunytt ingår som arrangerar utbildningar.

Genom att kunden registrerar sig för en utbildning bekräftar kunden att hen läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Arrangörens åtagande och syftet med utbildningen
Utbildningar som Arrangören arrangerar tillhandahålls kunden i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på dennes yrkesprofession. Arrangörens åtagande består av att arrangera utbildningar som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.

Utbildningens ämne, tidpunkt, plats m m
Vid kundens registrering sker ett val av vilken av Arrangörens utbildningar kunden väljer att delta vid. Utbildningen kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På Arrangörens hemsida finns aktuella uppgifter om utbildningens ämnen, kursledare, tidpunkter för utbildningen, platsen där den hålls m.m. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas med betalkort eller mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. Arrangören tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura.

Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till 30 dagar före kursstart återbetalas hela deltagaravgiften. Exempel: Om kursdatumet är den 30 september är sista dag för kostnadsfri avbokning den 31 augusti.

29-1 dagar innan kursstart går det att överlåta kursplatsen till annan person i samma organisation eller boka om till ett annat kurstillfälle eller annan kurs som arrangeras av Arrangören. Vid ombokning till ett annat kurstillfälle eller annan kurs (med samma deltagaravgift) faktureras en ombokningsavgift på 20 procent av deltagaravgiften. Ombokning till ett annat kurstillfälle eller annan kurs kan ske max 1 gång per kursanmälan.

Eventuell avbokning eller ombokning ska alltid ske skriftligt till Arrangören. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från Arrangören.

Vid överlåtelse av kursplats till annan person i samma organisation skall även denne för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Arrangören har rätt att ställa in en kurs fram till och med 7 dagar innan kursstart vid för få anmälningar varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Behandling av personuppgifter
I samband med att kunden anmäler sig till en utbildning kommer Arrangören samla in personuppgifter tillhörande kunden, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, m.m.. Läs mer om hur deltagares personuppgifter behandlas i Arrangörens personuppgiftspolicy.

Cookies
Avseende Arrangörens användning av cookies hänvisas till Arrangörens cookiepolicy.

Force majeure
Arrangören har rätt att ställa in utbildningen för det fall genomförandet av utbildningen påverkas av omständighet som ligger utanför Arrangörens kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Arrangören har även rätt att ställa in utbildningen om Arrangören på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av utbildningen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om utbildningen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i en annan utbildning för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av avgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Kontakt

Bonnier Business Media Sweden AB
e-post: kundservice@bbm.bonnier.se, telefon: 08-409 320 10

Dagens Samhälle AB
e-post: kundservice@dagenssamhalle.se, telefon: 08-409 320 10

Dagens Industri Aktiebolag
e-post: kundservice@di.se, telefon: 08-573 651 00

Fastighetsnytt Förlags AB
e-post: kundservice@fastighetsnytt.se telefon: 08-409 320 02

Hakon Media AB
e-post: kundtjanst@hakonmedia.se, telefon: 08-409 320 10

Publicerad den 2 juli 2020


Tidigare bokningsregler
Gäller bokningar fram till och med 1 juli 2020.

Tillämpning
Dessa Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter (i det följande ”Villkoren”) gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och Bonnier Business Media Sweden AB, 556468-8892 (nedan benämnt ”BBM”), vid deltagande och tillhandahållande av BBM arrangerad utbildning. Genom att kunden registrerar sig för en utbildning bekräftar kunden att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat BBM:s personuppgiftspolicy som utgör en del av Villkoren.

BBM:s åtagande och syftet med utbildningen
Utbildningar som BBM arrangerar tillhandahålls deltagarna, inräknat kunden, i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på deras yrkesprofession.
BBM:s åtagande består av att arrangera utbildningar som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.

Utbildningens ämne, tidpunkt, sponsorer m m
Vid kundens registrering sker ett val av vilken av BBM:s utbildningar kunden väljer att delta vid. På respektive varumärkes sajt finns aktuella uppgifter om utbildningens ämnen, talare, tidpunkter för utbildningen, platsen där den hålls m.m. BBM Utbildning förbehåller sig rätten att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas med betalkort eller mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. Bonnier Business Media tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura.

Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till 30 dagar före kursstart återbetalas hela deltagaravgiften. Exempel: Om kursdatumet är den 30 september är sista dag för kostnadsfri avbokning den 31 augusti.

29-1 dagar innan kursstart går det att överlåta kursplatsen till annan person i samma organisation eller boka om till ett annat kurstillfälle eller annan kurs som arrangeras av BBM Utbildning. Vid ombokning till ett annat kurstillfälle eller annan kurs (med samma deltagaravgift) faktureras en ombokningsavgift på 20 procent av deltagaravgiften. Ombokning till ett annat kurstillfälle eller annan kurs kan ske max 1 gång per kursanmälan.

Eventuell avbokning eller ombokning ska alltid ske skriftligt till BBM Utbildning. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från BBM Utbildning.

Vid överlåtelse av kursplats till annan person i samma organisation skall även denne för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat BBM:s personuppgiftspolicy.

BBM Utbildning har rätt att ställa in en kurs fram till och med 7 dagar innan kursstart vid för få anmälningar varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Vi reserverar oss för inställda kurser och förändringar i kursprogram som ligger utanför vår påverkan, det vill säga force majeure, kursledares plötsliga sjukdom, trafikförseningar och liknande. Blir kursen inställd på grund av detta erbjuds du att delta i någon annan kurs för samma kostnad alternativt att kursavgiften betalas tillbaka. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Behandling av personuppgifter
Som en följd av att kunden registrerar sig och tar del av den tjänst som BBM:s utbildningen utgör, kommer BBM och Bonnierkoncernen att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att BBM ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Cookies
Avseende BBM:s och Bonnierkoncernens användning av cookies hänvisas till personuppgiftspolicyn.

Tidigare bokningsregler
Gäller bokningar fram till och med 7 juli 2019. Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter. Publicerad 2018-05-24.

Tillämpning
Dessa Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter (i det
följande ”Villkoren”) gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och Bonnier Business Media Sweden AB, 556468-8892 (nedan benämnt ”BBM”), vid deltagande och tillhandahållande av BBM arrangerad utbildning. Genom att kunden registrerar sig för en utbildning bekräftar kunden att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat BBM:s personuppgiftspolicy som utgör en del av Villkoren.

BBM:s åtagande och syftet med utbildningen
Utbildningar som BBM arrangerar tillhandahålls deltagarna, inräknat kunden, i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på deras yrkesprofession. BBM:s åtagande består av att arrangera utbildningar som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.

Utbildningens ämne, tidpunkt, sponsorer m m
Vid kundens registrering sker ett val av vilken av BBM:s utbildningar kunden väljer att delta vid. På respektive varumärkes sajt finns aktuella uppgifter om utbildningens ämnen, talare, tidpunkter för utbildningen, platsen där den hålls m m. BBM är förbehållet rätt att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas med betalkort eller mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. Bonnier Business Media tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura.

Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag.

Avbokning och överlåtelse
Kundens registrering av deltagande vid BBM:s utbildning är bindande. Vid avbokning fram till och med trettio (30) dagar före utbildningen återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja att boka om till ett annat utbildningstillfälle eller annan utbildning som anordnas av BBM.

Vid ombokning 1-14 dagar innan kursstart faktureras en ombokningsavgift på 700 kronor
exklusive moms per kursdag. Deltagaren skall meddela BBM skriftligen om ombokning eller byte av deltagare önskas senast innan utbildningsstart. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från BBM.

Väljer kunden att överlåta platsen till en annan person behöver denne, för att få delta vid
utbildningen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat BBM:s personuppgiftspolicy.

Behandling av personuppgifter
Som en följd av att kunden registrerar sig och tar del av den tjänst som BBM:s utbildningen utgör, kommer BBM och Bonnierkoncernen att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att BBM ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Cookies 
Avseende BBM:s och Bonnierkoncernens användning av cookies hänvisas
till personuppgiftspolicyn.