Allmänna villkor för deltagande i konferenser

Allmänna villkor för deltagande i konferenser

Oval Copy 4 Created with Sketch.

Inledning

Dessa allmänna villkor för konferensdeltagande (”Villkoren”) tillämpas av ett antal bolag som ingår i affärsområdet Bonnier News och som arrangerar konferenser. Villkoren gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och det bolag som arrangerar den konferens som kunden registrerat sig för (”Arrangören”).

Övriga villkor:

Allmänna villkor

Villkor konferenser

Villkor utbildningar

General terms and conditions

Terms and conditions conferences

Terms and conditions education

 

Följande bolag tillämpar dessa Villkor:

 

Dagens Industri Aktiebolag (org nr: 556221-8494).

Bonnier Business Media Sweden AB (org nr: 556468-8892) (“BBM”). I BBM ingår ett flertal varumärken som arrangerar konferenser, såsom Resumé, Aktuell hållbarhet och Dagens Medicin.

Fastighetsnytt Förlags AB (org nr: 556326-8837) där varumärket Business Arena ingår.

Dagens Media Sverige AB (org nr: 556558-6301).

Dagens Samhälle AB (org.nr 556176-4613).

Hakon Media AB (org,nr 556923-9519).

Tidningen Byggindustrin AB (org nr: 556096-1319).

 

Genom att kunden registrerar sig för en konferens bekräftar kunden att hen läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

 

Arrangörens åtagande och syftet med konferensen

Konferenser som Arrangören arrangerar tillhandahålls kunden i egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på dennes yrkesprofession.

 

Arrangörens konferenser sponsras av företag som är verksamma inom den bransch som är aktuell eller annars berörs av ämnet för den specifika konferensen. Arrangörens åtagande består av att arrangera konferenser som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet, dels att skapa en plattform för en framtida relation mellan kunden och Arrangören samt mellan kunden och Arrangörens samarbetspartners för konferensen (eventuella medarrangörer, sponsorer, utställare) före, under och/eller efter avslutad konferens. Arrangören ska tillse att relationen mellan å ena sidan kunden och Arrangören och kunden och Arrangörens samarbetspartners sker via de kontaktvägar/-uppgifter som kunden anger vid anmälan till en konferens.

 

Konferensens ämne, tidpunkt, plats, samarbetspartners m m

Vid kundens registrering sker ett val av vilken av Arrangörens konferenser kunden väljer att delta vid. Konferenserna kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På Arrangörens hemsida finns aktuella uppgifter om konferensens ämnen, talare, tidpunkter för konferensen, platsen där den hålls, medverkande samarbetspartners m m. Arrangören är förbehållen rätt att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.

 

Kunden är medveten om att Arrangören vid särskilda fall kan vara tvungen att genomföra en konferens digitalt trots att det initialt skulle genomföras på anvisad plats. Arrangören ska i sådana fall informera kunden om detta i förväg.

 

Hinder att delta vid konferens

Kundens registrering av deltagande vid Arrangörens konferens är bindande. Rätten att delta vid en konferens kan dock överlåtas av kunden till annan person om detta anmäls till Arrangören innan konferensen äger rum. Sådan person behöver dock, för att få delta vid konferensen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

 

Bilder m.m.

Arrangören kan komma att använda bilder, inspelat material m.m. från konferensen för att informera om kommande events, där kunden i egenskap av deltagare vid konferensen kan förekomma. Genom att acceptera dessa villkor lämnar kunden sitt medgivande till nyttjandet enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800).

 

Behandling av personuppgifter

I samband med att kunden anmäler sig till en konferens kommer Arrangören samla in personuppgifter tillhörande kunden, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, m.m.. Läs mer om hur kundens personuppgifter behandlas i Arrangörens personuppgiftspolicy.

 

Cookies

Avseende användning av cookies hänvisas till Arrangörens cookiepolicy.

 

Force majeure

Arrangören har rätt att ställa in konferensen för det fall genomförandet av konferensen påverkas av omständighet som ligger utanför Arrangörens kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Arrangören har även rätt att ställa in konferensen om Arrangören på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av konferensen innebär risk för människors hälsa eller liv.

 

Om konferensen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i en annan konferens för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av konferensavgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

 

Kontakt

 

Dagens Industri Aktiebolag, e-post: kundservice@di.se, telefon: 08-573 651 00

Bonnier Business Media Sweden AB, e-post: kundservice@bbm.bonnier.se, telefon: 08-409 320 10

Fastighetsnytt Förlags AB, hemsida: https://www.fastighetsnytt.se, e-post: kundservice@fastighetsnytt.se telefon: 08-409 320 02

Dagens Media Sverige AB, hemsida: www.dagensmedia.se, e-post: kundservice@dagensmedia.se, telefon: 08-409 320 05

Dagens Samhälle AB, hemsida: www.dagenssamhalle.se, e-post: kundservice@dagenssamhalle.se, telefon: 08-409 320 10

Hakon Media AB, hemsida: https://hakonmedia.se/kontakta-oss/, e-post: kundtjanst@hakonmedia.se, telefon: 08-409 320 10

Tidningen Byggindustrin AB, hemsida: www.byggindustrin.se, e-post: kundservice@byggindustrin.se, telefon: 08 409 320 12

 

Publicerad den 2 juli 2020

 


 

Tidigare bokningsregler

Gäller bokningar fram till och med 1 juli 2020.

 

Tillämpning

Här hittar du Bonnier Business Medias allmänna villkor för konferensdeltagande och behandling av personuppgifter

Dessa Allmänna villkor för konferensdeltagande och behandling av personuppgifter (i det följande ”Villkoren”) gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och Bonnier Business Media Sweden AB, 556468-8892 (nedan benämnt ”BBM”), vid deltagande och tillhandahållande av BBM arrangerad konferens. Genom att kunden registrerar sig för en konferens bekräftar kunden att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat BBM:s personuppgiftspolicy som utgör en del av Villkoren.

 

BBM:s åtagande och syftet med konferensen

 

Konferenser som BBM arrangerar tillhandahålls deltagarna, inräknat kunden, i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på deras yrkesprofession.

BBM:s konferenser sponsras av företag som är verksamma inom den bransch som är aktuell eller annars berörs av ämnet för den specifika konferensen. BBM:s åtagande består av att arrangera konferenser som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet, dels att skapa en plattform för en framtida relation mellan kunden och BBM samt mellan kunden och berörda sponsorer före, under och/eller efter avslutad konferens. BBM ska tillse att relationen mellan å ena sidan kunden och den andra BBM och berörda sponsorer sker via de kontaktvägar/-uppgifter som kunden anger vid anmälan till en konferens.

 

Konferensens ämne, tidpunkt, sponsorer m m

 

Vid kundens registrering sker ett val av vilken av BBM:s konferenser kunden väljer att delta vid. På respektive varumärkes sajt finns aktuella uppgifter om konferensens ämnen, talare, tidpunkter för konferensen, platsen där den hålls, medverkande sponsorer m m. BBM är förbehållet rätt att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.

 

Hinder att delta vid konferens

 

Kundens registrering av deltagande vid BBM:s konferens är bindande. Rätten att delta vid en konferens kan dock överlåtas av kunden till annan person om detta anmäls till BBM innan konferensen äger rum. Sådan person behöver dock, för att få delta vid konferensen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat BBM:s personuppgiftspolicy.

 

Behandling av personuppgifter

 

Som en följd av att kunden registrerar sig och tar del av den tjänst som BBM:s konferens utgör, kommer BBM och Bonnierkoncernen att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att BBM ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Dessa uppgifter använder BBM till namnskylt, deltagarlista och för att kontakta dig med information inför seminariet. BBM och de samarbetspartners som arrangerar eventet tillsammans med BBM kan även komma att använda din mejladress för att skicka erbjudanden till dig, förutsatt att du inte motsätter dig sådan marknadsföring. Du kan ändra den förifyllda informationen i formuläret.

 

Cookies

Avseende BBM:s och Bonnierkoncernens användning av cookies hänvisas till personuppgiftspolicyn.

 

Force majeure

 

BBM har rätt att ställa in konferensen för det fall genomförandet av konferensen påverkas av omständighet som ligger utanför BBMs kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. BBM har även rätt att ställa in konferensen om BBM på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av konferensen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om konferensen ställs in enligt ovan erbjuds du att delta i en annan konferens för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av kursavgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

 

Publicerad 2019-01-17