Allmänna villkor för medlemskap i affärsnätverk

Allmänna villkor för medlemskap i affärsnätverk

Oval Copy 4 Created with Sketch.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) för medlemskap i affärsnätverk tillämpas av Dagens Industri Aktiebolag (org nr: 556221-8494) (”Di”) och Bonnier Business Media Sweden AB (org nr: 556468-8892) (”BBM”). Villkoren gäller mellan dig som medlem (”medlemmen”, ”du”) och det bolag som erbjuder nätverket (”Bolaget”).

Övriga villkor:

Allmänna villkor

Villkor konferenser

Villkor utbildningar

Villkor för medlemskap i affärsnätverk

General terms and conditions

 

Villkoren gäller vid medlemskap i de nätverk som vid var till erbjuds av Di eller BBM. Det nätverk som ditt medlemskap gäller (“nätverket”) samt det Bolag som erbjuder nätverket framgår i samband med att du registrerar dig som medlem i nätverket.

 

Genom att registrera dig som medlem i ett nätverk godkänner du bundenhet vid dessa Villkor.

 

Om nätverket

Nätverket erbjuds dig i egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på din yrkesprofession. Nätverket syftar till att tillhandahålla medlemmarna en plattform för professionell kunskapsöverföring och nätverkande inom den bransch, profession eller det särskilda ämne som nätverket avser.

 

Antal nätverksträffar eller samtalsgrupper (”Träffar”) samt övriga medlemsförmåner framgår vid anmälan till nätverket. Träffarna kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket medlemmen informeras om per angivna kontaktuppgifter inför respektive tillfälle.

 

Medlemskap i nätverket

Medlemskapet gäller från tecknandet av medlemskapet till och med den sista träffen (”Medlemsperioden”). Den Medlemsperiod som gäller för ditt medlemskap framgår i samband med registreringen av medlemskapet.

 

Medlemskapet är bindande under Medlemsperioden och tecknas genom att skriftligen tacka ja till medlemskap i nätverket. Medlemmen har dock möjlighet att utvärdera de första 1-2 ordinarie träffarna och om medlemmen inte är nöjd med utbytet i gruppen har medlemmen full återbetalningsgaranti på medlemskostnaden alternativt rätt till byte av grupp som passar medlemmens behov bättre.

 

Det åligger medlemmen att följa de regler för medlemskapet som Bolaget skriftligen eller muntligen meddelar. Bolaget har rätt att när som helst utesluta en medlem från nätverket som agerar i strid med Villkoren eller som på annat sätt agerar på ett grovt olämpligt sätt. Vid uteslutning har medlemmen inte rätt till återbetalning av medlemsavgiften.

 

Sekretess

Medlemmen är medveten om att medlemmar i nätverket kan komma att delge varandra information som är av känslig och konfidentiell natur. Medlemmen åtar sig att inte avslöja sådan information som denne får del av till tredje part utan medgivande från den medlem som har delgett informationen.

 

Betalning

Gällande medlemsavgift, vilken framgår vid tecknande av medlemskapet, betalas för Medlemsperioden i förskott mot faktura. Avgiften anges exklusive moms. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

 

Vid utebliven betalning äger Bolaget rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Bolaget äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

 

Force majeure

Bolaget har rätt att ställa in en eller flera Träffar för det fall genomförandet av Träffarna påverkas av omständighet som ligger utanför Bolagets kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling eller myndighets åtgärd. Bolaget har även rätt att ställa in en eller flera Träffar om Bolaget på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av tillfället eller tillfällena innebär risk för människors hälsa eller liv.

 

Om utbildningen ställs in enligt ovan erbjuds medlemmen erhålla återbetalning pro rata motsvarande den eller de inställda Träffarna. Ersättningar därutöver återbetalas inte.

 

Personuppgifter

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som behandlas i samband med medlemskapet. Bolaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin personuppgiftspolicy. Se särskilt om nätverkets behandling under avsnittet ”Särskilt om några av våra tjänster” i policyn.

 

Villkorsändringar

Bolaget har rätt att ensidigt göra ändringar i Villkoren. Om en ändring är av väsentlig betydelse för medlemmarna kommer de informeras i god tid innan ändringen träder ikraft.

 

Tvister och lagval

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist med anledning av Villkoren ska prövas av allmän domstol i Sverige.

Kontakt

Om du har frågor rörande dessa Villkor eller ditt medlemskap kan du kontakta oss på:

Dagens Industri Aktiebolag, e-post: natverk@di.se, telefon växel: 08-573 650 00

Bonnier Business Media Sweden AB, natverk@di.se

 

Senast uppdaterade 2021-06-02